Parken - et kulturminne

Rosehage - se nedenfor

Tomb - en av 12 herregårder i Smaalenene Amt
 

Rundt 1680 var Tomb en av 12 herregårder i Smaalenene Amt. I dette amtet lå halvparten av alle de herregårdene som fantes i hele landet. Herregårdsbetegnelsen ble gitt de gårdene som hadde kongelige privilegier og huset adelsmenn. 

Det finnes ingen bygninger igjen på Tomb som kan gi assosiasjoner til fordums storhetstid. Et unntak er stabburet som antakelig er fra 1840-tallet, og vi vet at grunnmuren til fjøset minst er like gammel. Muligens er alderen på deler av fundamentet til det gamle internatet fra 1500-tallet.

Rester av et fantastisk kulturminne Det var ikke bare bygningsmassen på en gård som sa noe om privilegier og økonomisk styrke. Et nesten like viktig element var parkanlegget. Og selv om utviklingen har gått hardt utover den gamle bebyggelsen på Tomb, så er damanlegget og parken bevarte rester, et fantastisk kulturminne som det ikke finnes så mange igjen av i Norge. Hageanlegg fra romantikken Parken på Tomb bærer i dag preg av å være en landskapspark. Her er dammer, bruer, hasselnøttallé, mangslungne stier, store og majestetiske trær og minnesmerket til Hermine Fugleberg.Landskapsparken er romantikkens hageanlegg, og inspirasjonen ble hentet fra England. I romantikken ønsket man å spille på følelser og stemninger, snarere enn fornuft og logikk som f. eks. i den strengt regisserte barokkhagen. Men parken på Tomb har helt sikkert hatt et annet utseende før romantikken satte sitt preg på den i begynnelsen av 1800-tallet. Et parkanlegg vil alltid endre seg over tid.


ROSEHAGEN på Tomb er avviklet. Norsk Roseforening, avdeling Østfold, har ikke lenger en rosehage på Tomb.