Elever fra Tomb ble årets vinnere på både gris og fjørfe.

 

Elever vant husdyrtreff 2020

Bilde 1
Årets vinnere av gris. Fra høyre: Herman Hagstrøm Grimsrud, Rakkestad, Hans Magnus Kongtorp, Bjørkelangen, Aurskog-Høland, Serina Orstad Waldeland, instruktør grisehus, Inger Skårland, Bryne, Lars Kristian Kopperud, Eidsberg, Bård Jørgen Olsen-Torp, Øymark, Ørje, Tore Framstad, lærer.

Bilde 2
Årest vinnere av fjørfe. Fra høyre: Henrik Kristoffer Lund, Degernes, Rakkestad, Gyda Skjelle Vister, Skiptvet, Louise Mathiesen, Sætre, Hurum, Tore Framstad, lærer.

Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno, Tyr og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau, fjørfe eller svinehold. Elever fra mange videregående skoler deltar. To grupper fra Tomb vant hver sin kategori i Husdyrtreff 2020; gris og fjørfe.

GRIS
Vg3-elevene Inger Skårland, Hans Magnus Torp, Herman Grimsrud, Bård-Jørgen Olsen Torp og Lars Kristian Kopperud leverte den beste oppgaven på gris i årets husdyrtreff.

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbskrivelse med driftsopplegg og statistikk fra dataprogrammet Ingris på et anomysert bruk. Ut ifra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. De ble også bedt om å finne forbedringsområder og komme med konkrete forslag på aktuelle tiltak og bedringer av rutiner. Målet var å komme opp blant de beste i Ingris. Det var også en oppgave som gikk på dyrevelferd hvor det skulle settes opp tiltak for best mulig å unngå halebiting, og å øke dyrevelferden i besetningen. Siste oppgaven var en samvirkeoppgave, der elevene skulle vurdere fordeler og ulemper med Nortura som markedsregulator, samt komme med forslag til andre måter å regulere markedet på. Elevene viste at de hadde satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Det ble i år levert besvarelser fra de videregående skolene Tomb, Jønsberg, Mære, Mo og Øyrane og Voss videregående. Juryen gratulerer vinnerne og forteller videre at det var mange gode besvarelser og at mye arbeid er lagt ned i årets oppgaver.

FJØRFE
Innen fjørfe ble årets landsvinnere Vg2-elevene. Henrik Lund, Gyda Skjelle Vister og Louise Mathiesen. Henrik  kommer fra Degernes i Østfold (Viken), Gyda fra Skiptvet i Østfold og Louise fra Hurum.

Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjonen:

Innen eggproduksjonen ble de presentert for ulike resultatparametre for to eggprodusenter. Her var det forskjeller både når det gjaldt fôrforbruk og eggkvalitet. Utfordringen de fikk var da å peke på sannsynlige årsaker til forskjell i resultater. Videre ble de utfordret på å vurdere måleresultater for luftkvalitet i hønsehus, og komme med forslag til forbedring. Besvarelsen viser at de har særs god kompetanse omkring klimastyring, forteller juryen.

Årets utfordring innen kyllingproduksjon tok utgangspunkt i dyrevelferd. Gruppa skulle med bakgrunn i Hold-forskriften, KSL- krav og varemottakerkrav systematisere dagens hovedkrav til dyrevelferd. De tok utgangspunkt i fjørfeets naturlige adferd og presenterte og forklarte kravene ut fra denne vinklingen. De fikk også muligheten til å se litt framover: Hvordan vil regelverket se ut i 2030.

Oppgaven hadde også et fokus innen næringspolitikk med vekt på markedsbalanse og markedsregulering.

-Det er veldig positivt å se at naturbrukselever innehar så høy kompetanse innen husdyrfag. Også denne gruppa løste  oppgaven på en glimrende måte, var konklusjonen fra juryen.

Om husdyrtreff
Husdyrtreff er et undervisningstilbud fra Norsvin, Geno, TYR, Tine og Nortura til elever på landets naturbruksskoler. Hovedmålgruppen er tredjeårselevene, men andreårselever har også mulighet til å delta. Husdyrtreff er lagt opp som et gruppearbeid, hvor elever kan velge mellom ulike husdyrproduksjoner. Det ligger også et konkurranseelement i dette tilbudet: Det kåres en skolevinner, uavhengig av valgte husdyrproduksjon, og en landsvinner innen hver produksjon.