Skattemyndighetene på jakt etter Tomb og andre friskoler med internat

14.01.2016
 
<
>
Bilde: Fra innflyttingsdagen søndag 16. august. Berit Jakobsen, Helge Heen og husmor Britt N With (til høyre) ønsker Astrid Skjolden og alle elever velkommen til internatet på Tomb. Bakerst elev Hallvard Sollien fra Gausdal. Om lag 160 elever bor i skolens internat dette skoleåret.


Skattemyndighetene på jakt etter friskolene – en trussel for skolevirksomheten på Tomb vgs.
 

Tomb vgs har aldri hatt høyere elevtall, og flere vil bo i skolens internat enn noen gang. Nå kan skattemyndighetene slå bein under hele internatdriften. Det vil kunne gi katastrofale følger for hele skolevirksomheten.

Vil frata Tomb retten til mva-kompensasjon
Skattedirektoratet går inn for at Tomb vgs og andre friskoler skal fratas retten til mva-kompensasjon for internatdriften. Myndighetene legger da opp til at Tomb må øke internatleien og sørger dermed for at en økning i boutgifter på 15 - 20 prosent skyves over på elevene. Tomb har i likhet med de andre friskolene en presset økonomi og har ingen midler til å subsidiere internatplasser. Både for Tomb og skoler i samme situasjon kan det medføre at det ikke lenger er grunnlag for å drive internat. Dette vil være en trussel mot selve skolevirksomheten som er basert på landsdekkende inntak og at elever får et botilbud. Internat drives uten offentlige tilskudd. Det er mye dugnadsinnsats fra de ansattes side for å oppnå et godt bomiljø og akseptable kostnader for den enkelte elev. Alle skal kunne ha råd til å bo i internat. Dette kan nå bli avviklet takket være statlig avgiftsiver.

Faginstanser er klare på friskolenes rettigheter
Gjeldende lov om mva-kompensasjon gir fylker og kommuner rett til å få tilbake mva for sin virksomhet. Aktuelle faginstanser har vært klare på at internat er en nødvendig del av skolens drift. Finansdepartementet uttalte også i 2004 at servering av mat til elever på internatskoler er kompensasjonsberettiget. Revisorforeningen som har konsultert både Skattedirektoratet og Finansdepartementet, har også lagt til grunn at internatdrift er berettiget mva-kompensasjon.

Skattedirektoratet har endret syn – uten forvarsel
Friskolene må selv finansiere utbygging og rehabilitering av både skolebygg og internat, uten offentlige tilskudd. Det er en viktig del av byggeregnskapet at man kan kreve kompensasjon for mva.   

Vi synes det er overraskende at Skattedirektoratet uten noen som helst forvarsel eller endring i lov og forskrift nå vil skjerpe avgiftstrykket ved å ta vekk denne kompensasjonen for internat. Noen skattekontorer krever også mva-kompensasjonen tilbakebetalt for 10 år tilbake i tid. For de skolene som rammes, gir det et krav på mellom 10 og 20 mill kr. Hverken Tomb vgs eller andre skoler har slike reserver. I følge svar til Hans Olav Syversen (KrF) synes finansminister Siv Jensen (Frp) det er greit at Skattedirektoratet krever moms på denne virksomheten, til tross for at tilsvarende offentlig virksomhet både mottar offentlig støtte og får beholde kompensasjonen.

Internatskolene gjør et viktig samfunnsoppdrag
Internat på friskoler handler ikke bare om seng og mat. Det dreier seg også om å skape et godt og trygt miljø for elever helt ned i 15-års alderen. Tomb vgs opplever i likhet med andre internatskoler at noen også søker om plass fordi de har slitt med tidligere oppvekstmiljø. Vi mener at det er en samfunnsmessig verdifull innsats å få dagliglivet til å fungere for unge som trenger en ny hverdag. Alle ansatte ved Tomb vgs legger ned mye gratis tid for å sørge for sikkerhet og skape godt miljø i internatet. Det samles også inn private midler til rehabiliteringer og utbygginger.

VIL DU VITE MER, KAN DU LESE EN LANGVERSJON AV ARTIKKELEN HER:

Vil frata Tomb retten til mva-kompensasjon
Skattedirektoratet går inn for at Tomb vgs og andre friskoler skal fratas retten til mva-kompensasjon for internatdriften. Myndighetene legger da opp til at Tomb må øke internatleien og sørger dermed for at en økning i boutgifter på 15 - 20 prosent skyves over på elevene. Tomb har i likhet med de andre friskolene en presset økonomi og har ingen midler til å subsidiere internatplasser. Både for Tomb og skoler i samme situasjon kan det medføre at det ikke lenger er grunnlag for å drive internat. Dette vil være en trussel mot selve skolevirksomheten som er basert på landsdekkende inntak og at elever får et botilbud. Internat drives uten offentlige tilskudd. Det er mye dugnadsinnsats fra de ansattes side for å oppnå et godt bomiljø og akseptable kostnader for den enkelte elev. Alle skal kunne ha råd til å bo i internat. Dette kan nå bli avviklet takket være statlig avgiftsiver.

Faginstanser er klare på friskolenes rettigheter
Gjeldende lov om mva-kompensasjon gir fylker og kommuner rett til å få tilbake mva for sin virksomhet. I loven står det at private skoler som leverer grunn- og videregående utdanning også kan kreve slik kompensasjon.

Etter at loven ble vedtatt, ble det vurdert hvilken konsekvens dette ville få for internatdrift ved videregående friskoler. Aktuelle faginstanser var klare på at internat er en nødvendig del av skolens drift. Finansdepartementet uttalte også i 2004 at servering av mat til elever på internatskoler er kompensasjonsberettiget. Revisorforeningen som har konsultert både Skattedirektoratet og Finansdepartementet, har også lagt til grunn at internatdrift er berettiget mva-kompensasjon.

Skattedirektoratet har endret syn – uten forvarsel
Friskolene må selv finansiere utbygging og rehabilitering av både skolebygg og internat, uten offentlige tilskudd. Det er en viktig del av byggeregnskapet at man kan kreve kompensasjon for mva.   

Vi synes det er overraskende at Skattedirektoratet uten noen som helst forvarsel eller endring i lov og forskrift nå vil skjerpe avgiftstrykket ved å ta vekk denne kompensasjonen for internat. Noen skattekontorer krever også mva-kompensasjonen tilbakebetalt for 10 år tilbake i tid. For de skolene som rammes, gir det et krav på mellom 10 og 20 mill kr. Hverken Tomb vgs eller andre skoler har slike reserver. Skattedirektoratet begrunner endret syn med at elever jo ikke har rett til internatplass. Det er på det rene at elevene har rett på transport og at det skal legges til rette for innkvartering når skoleveien blir urimelig lang. I Opplæringsloven § 7-2 står det at fylkeskommunen om nødvendig skal bygge elevheim. I følge svar til Hans Olav Syversen (KrF) synes finansminister Siv Jensen (Frp) det er greit at Skattedirektoratet krever moms på denne virksomheten, til tross for at tilsvarende offentlig virksomhet både mottar offentlig støtte og får beholde kompensasjonen.

En mangeårig kamp i rettsapparatet vil bli utmattende
Vi er glade for at Sivilombudsmannen kritiserer Skattedirektoratet i en lignende sak for å begrense lovens virkeområde til kun å gjelde tjenester som er rettighetsbasert. «Pålagt ved lov» omfatter mer enn dette, sier Sivilombudsmannen. Vi mener derfor vi har gode juridiske argumenter for videreføring av mva-kompensasjon, men en mangeårig kamp i rettsapparatet vil bli utmattende. Vi håper politikerne tar tak i dette.

Tomb vgs og andre friskoler mottar 85% tilskudd til kun undervisningskostnader. Det er elevenes egenbetaling, innsamlede midler og dugnadsinnsats som dekker kostnadene til internat. Det finnes fortsatt en del offentlige internater rundt om i landet. Disse vil fortsatt få mva-kompensasjon i tillegg til offentlig støtte. Friskolene kommer i en umulig konkurransesituasjon i forhold til disse skoleinternatene, og vi kan ikke vente at elevene skal betale særlig mer enn det de gjør i dag.

Internatskolene gjør et viktig samfunnsoppdrag
Internat på friskoler handler ikke bare om seng og mat. Det dreier seg også om å skape et godt og trygt miljø for elever helt ned i 15-års alderen. Tomb vgs opplever i likhet med andre internatskoler at noen også søker om plass fordi de har slitt med tidligere oppvekstmiljø. Vi mener at det er en samfunnsmessig verdifull innsats å få dagliglivet til å fungere for unge som trenger en ny hverdag. Alle ansatte ved Tomb vgs legger ned mye gratis tid for å sørge for sikkerhet og skape godt miljø i internatet. Det samles også inn private midler til rehabiliteringer og utbygginger.